Thông báo triển khai họp lớp sinh viên K54, 55, 56, 57

THÔNG BÁO THỰC HIỆN TRIỂN KHAI HỌP LỚP SINH VIÊN K54, 55, 56, 57

Theo kế hoạch triển khai về công tác Cán bộ quản lớp (CBQL) và thực hiện tuần Sinh hoạt công dân của Nhà trường năm học 2013 - 2014, Viện Điện xin thông báo tới các thầy cô tham gia công tác CBQL, và toàn thể các bạn sinh viên các lớp K54, K55, K56, K57 (gồm các hệ đào tạo Chính quy, CLC, CTTT, KSTN, Cao đẳng, CNCN) kế hoạch thực hiện như sau:
1. Họp lớp sinh viên
Thời gian: Thứ 7, ngày 02 tháng 11 năm 2013.
Địa điểm: Danh sách lớp, địa điểm và thời gian họp xem trong bản Thông báo chi tiết.

2. Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên giữa khóa 55, 56, 57 (gồm các hệ đào tạo Chính quy, CNCN, CLC, CTTT, KSTN, Cao đẳng) của viện Điện.
- Thời gian: Thứ 7, ngày 09 tháng 11 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường C2, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nội dung chi tiết của Thông báo xem tại đây

nguồn: ee.hust.edu.vn