Kết quả phân ngành K56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144 /TB/ĐHBK-ĐTĐH

Hà Nội, ngày  10 tháng 8  năm 2012

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN NGÀNH K56

Căn cứ kết quả phân ngành cho sinh viên K56 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo như sau:


1. Nhóm ngành có điểm chuẩn (01, 02, 03 và Cử nhân Công nghệ)

- Điểm chuẩn NV1, NV2 và NV3:

 

TT

Nhóm ngành

Ngành/CTĐT

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

Điểm chuẩn NV3

1.     

01

Kỹ thuật Cơ khí

1,14

1,44

1,74

2.     

Kỹ thuật Cơ điện tử

2,70

-

-

3.     

Kỹ thuật Cơ khí động lực

1,94

2,24

-

4.     

02

Điện

0,51

0,81

-

5.     

Điện tử-Truyền thông

0,86

1,16

-

6.     

CT Nhóm ngành Công nghệ Thông tin - Truyền thông 1

0,92

1,22

-

7.     

CT Nhóm ngành Công nghệ Thông tin - Truyền thông 2

2,35

-

-

8.     

03

Kỹ thuật Hóa học

0,65

0,95

-

9.     

Kỹ thuật Thực phẩm

1,44

-

-

10.  

Kỹ thuật Môi trường

0,45

0,75

1,05

11.  

Khối CN công nghệ

Công nghệ chế tạo máy

0,16

0,46

0,76

12.  

Cơ điện tử

0,86

1,16

-

13.  

Công nghệ thông tin

0,46

-

-

14.  

Công nghệ thực phẩm

0,20

-

-

Xem thêm: Kết quả phân ngành K56

phân công thực tập kĩ thuật cho K54

Viện Điện xin thông báo về việc thực tập kỹ thuật của K54

Các sinh viên đã tự liên hệ lên VF Viện để xin giấy giới thiệu, đồng thời liên lạc với giáo viên giám sát để sau khi thực tập nộp báo cáo.

Ngành KTĐ

Ngành ĐK& TĐH

Các sinh viên do Viện bố trí khẩn trương liên hệ với giáo viên phụ trách để được bố trí theo phân công của giáo viên. Các sinh viên do Viện bố trí khẩn trương liên hệ với giáo viên phụ trách để được bố trí theo phân công của giáo viên. Các sinh viên được Viện bố trí làm việc với các thầy/cô bộ môn tự động hóa XNCN liên hệ với các thầy vào đầu tháng 8


nguồn:  ee.hut.edu.vn

Phân ngành học và học bổng của ABB cho SV K55

Thông báo lần 2  học bổng của công ty ABB cho sinh viên K55:

Học bổng ABB giành cho SV K55 nghèo vượt khó

Tất cả các sinh viên có kết quả học tập có mức cảnh cáo 0 đều có thể đăng ký (xem thông báo chi tiết về học bổng cũng như các thủ tục liên quan tại thông tin của Viện). Hạn cuối đăng ký danh sách đến hết ngày 7/06/2012. Sinh viên đăng danh tại Văn phòng Viện (gặp cô Thảo) C1-320.

Kết quả phân ngành K55



 

 nguồn :  ee.hut.edu.vn