STEP 7 - Phần mềm lập trình PLC Siemens

12 04 2017

 

 

STEP 7 Professional 2010 Service Release 3

Hệ điều hành hỗ trợ: Hỗ trợ 32-bit và 64-bit

Windows XP Professional SP2

Windows XP Professional SP3

Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 Bit)

Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (32 Bit)

Windows Server 2003 SP2

Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (64 Bit)

Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (64 Bit)

Windows Server 2008 Standard Edition R2 (64 Bit)

Windows Server 2008 Standard Edition R2 SP1 (64 Bit)

 

SIMATIC STEP 7 Professional 2017

Hệ điều hành hỗ trợ: Chỉ hỗ trợ 64-bit

Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (64 Bit)

Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (64 Bit)

Windows 10 Pro and Enterprise (64 Bit)

Windows Server 2008 Standard Edition R2 (64 Bit)

Windows Server 2008 Standard Edition R2 SP1 (64 Bit)

Windows Server 2016 (64 Bit)

 

Download

STEP 7 Professional 2010 SR3: Link Fshare

STEP 7 Professional 2017: Link Fshare

Crack (Tất cả các phiên bản): Link Fshare

Phần mềm Get Link Fshare, 4share:

GetLink F4sTL 3.7

Trang wed Get Link Fshare, 4share:

https://linksvip.net/

https://getlinkpro.net/