TIA Portal - Phần mềm lập trình PLC Siemens

12 07 2017

 

TIA Portal V14 SP1

Hệ điều hành hỗ trợ: Chỉ hỗ trợ 64-bit

STEP 7 Professional / Basic V14 are released for use with the following operating systems (64-bit only):

Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 (STEP 7 Basic only)

Microsoft Windows 7 Professional SP1

Microsoft Windows 7 Enterprise SP1

Microsoft Windows 7 Ultimate SP1

Microsoft Windows 8.1 (STEP 7 Basic only)

Microsoft Windows 8.1 Professional

Microsoft Windows 8.1 Enterprise

Microsoft Server 2008 R2 StdE SP1 (STEP 7 Professional only)

Microsoft Server 2012 R2 StdE

Note: Operating system support of Windows 10 is scheduled for V14 Service Pack 1.

 

Download

TIA Portal V14 SP1: Bao gồm

S7-PLCSIM V14 SP1: Link Fshare

Tải hết các file về để cùng thư mục và chạy file SIMATIC_S7PLCSIM_V14_SP1.exe để tiến hành cài đặt.

STEP 7 V14 SP1 Professional: Link Fshare

Tải hết các file về để cùng thư mục và chạy file SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1.exe để tiến hành cài đặt.

WinCC V14 SP1 Professional: Link Fshare

Tải hết các file về để cùng thư mục và chạy file SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1.exe để tiến hành cài đặt.

WinCC V14 SP1 Professional RunTime: Link Fshare

Tải hết các file về để cùng thư mục và chạy file SIMATIC_WinCC_Runtime_Professional_SP1_for_V14.exe để tiến hành cài đặt.

Chú ý: Fix lỗi không cài được WinCC V14 SP1 Professional Runtime với nội dung: WinCC Runtime Professional V14.0 SP1 requires SIMATIC WinCC Runtime Professional V14.0 as installation requirement...

+ Bước 1: Tải file Sia2.ini đã chỉnh sửa: Link Fshare

+ Bước 2: Tìm đến thư mục bạn giải nén lúc chạy file tải về. Mặc định là trong Temp (Mở Run và nhập %temp% rồi ấn Enter để vào thư mục Temp)

+ Bước 3: Tiếp tục vào trong thư mục Resources theo đường dẫn mặc định ...Temp\SIMATIC WinCC Runtime Professional SP1 for V14.0\DVD_1\InstData\Resources

+ Bước 4: Coppy file Sia2.ini đã tải ở trên dán đè lên file Sia2.ini có trong Resources.

+ Bước 5: Chạy lại file Start.exe tại thư mục SIMATIC WinCC Runtime Professional SP1 for V14.0 trong Temp để tiến hành cài đặt.

Phần mềm Get Link Fshare, 4share:

GetLink F4sTL 3.7

Trang wed Get Link Fshare, 4share:

https://linksvip.net/

https://getlinkpro.net/